iDEAL 0 items (€ 0.00 )

Algemene voorwaarden

Onderstaand tref je de Algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden van Orka Vuurwerk

Algemeen

Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten of goederen van de E-shop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Onder ‘dealer’ wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als relatie van Orka Vuurwerk zijn detailhandel in consumentenvuurwerk uitoefent. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en de dealer.

Vooruitbetaling

De dealer is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs. Indien de dealer surséance van betaling krijgt of failliet wordt verklaard en een vooruitbetaling niet of niet volledig kan worden terugbetaald, zal Orka Vuurwerk op verzoek van de consument één of meer dealers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van de vooruitbetaalde som. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij Orka Vuurwerk heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.

Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de hierboven aangegeven wijze uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst stelt Orka Vuurwerk zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument. Orka Vuurwerk betaalt binnen vijf werkdagen, nadat door de consument is aangetoond dat de uitvoering onmogelijk is, de vooruitbetaalde som aan de consument. Naast het hierboven bepaalde heeft de consument te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Orka Vuurwerk betaalt binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe een verzoek heeft ingediend.

Recht van terughouding

De dealer is bevoegd toe toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de dealer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de dealer niet kan worden. toegekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Ontbinding

Iedere tekortkoming van de dealer in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Afhaaltijd

De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft de dealer het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren. Gaat de ondernemer binnen de gestelde termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.

Betaling

Het aan de dealer verschuldigde bedrag dient vooraf aan het afhalen van de bestelling, te weten via de on-line betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument. Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt. Garantie en keuring De dealer garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Voorts garandeert de ondernemer dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De dealer garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO. De Ondernemer garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product of dienst openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.Celebration cracker 360    schots

Celebration cracker 360 schots

art. 2054
€ 4.39
Black Thunder 25

Black Thunder 25

art. 2479
€ 11.99
Knight Thunders NIEUW

Knight Thunders NIEUW

art. 1312
€ 2.50
€ 1.49
Veiligheidsbril

Veiligheidsbril

art. 931
€ 3.50
€ 0.99
Celebration cracker 720    schots

Celebration cracker 720 schots

art. 2056
€ 8.79
korting
Powerprijs
Decibull Black Bulls

Decibull Black Bulls

art. 1929
€ 4.99
Powerprijs
Mega bomb cracker

Mega bomb cracker

art. 2016
€ 1.29
€ 0.69
Knalcake Matrix

Knalcake Matrix

art. 2544
€ 19.95
€ 14.00
Aansteeklont 1 meter

Aansteeklont 1 meter

art. 923
€ 0.99
Black celebration cracker   10.000

Black celebration cracker 10.000

art. 2065
€ 16.99
Powerprijs
OP=OP
Screaming Thunder Shock

Screaming Thunder Shock

art. 2339
€ 4.95
€ 2.99
Powerprijs
Thunder Shock Bulk (108 pcs)

Thunder Shock Bulk (108 pcs)

art. 2329
€ 49.99
€ 29.99
Powerprijs
OP=OP
Screaming Thunder shock BULK (72pcs)

Screaming Thunder shock BULK (72pcs)

art. 2339Bulk
€ 49.50
€ 29.99
Powerprijs
Epic Shocks

Epic Shocks

art. 2323
€ 1.59
€ 0.99
Kinder veiligheidsbril

Kinder veiligheidsbril

art. 932
€ 3.50
€ 0.99
Ultra bomb

Ultra bomb

art. 2022
€ 2.69
Black Widow Nieuw

Black Widow Nieuw

art. 2027
€ 5.99
€ 4.99
Super knalpakket

Super knalpakket

art. 2075
€ 11.99
Black Cracker

Black Cracker

art. 2014
€ 3.99
Celebration cracker 90 schots

Celebration cracker 90 schots

art. 2050
€ 0.99
korting
Powerprijs
Triple Crack Shock

Triple Crack Shock

art. 2340
€ 7.99
Powerprijs
Thunder cracker

Thunder cracker

art. 2004
€ 2.19
Gehoor bescherming

Gehoor bescherming

art. 912
€ 0.49
Color thunder magic  AANRADER

Color thunder magic AANRADER

art. 2060
€ 49.99
€ 29.99
Spanish Banger Knalpakket

Spanish Banger Knalpakket

art. 1932
€ 12.99
€ 9.99
Powerprijs
Black celebration cracker 100.000

Black celebration cracker 100.000

art. 2067
€ 69.99
€ 39.99
Black Thunder Shock

Black Thunder Shock

art. 2326
€ 17.49
Black nitraat 500.000

Black nitraat 500.000

art. 2071
€ 179.99
Powerprijs
Epic Shock XL

Epic Shock XL

art. 2324
€ 19.49
€ 11.49
Veiligheidspakket

Veiligheidspakket

art. 910
€ 5.95
€ 3.99
Mega knalpakket

Mega knalpakket

art. 2080
€ 29.99
Black Spanish Cracker

Black Spanish Cracker

art. 2025
€ 6.99
€ 5.99